Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Personal Branding - Self Packaging

Personal Branding is ok, but not the Tupperware approach.

I've read some self branding tips and practices. Web offers numerous sources, e-books and tutorials.
I keep the best one that is "invest on yourelft not your self promotion."

Because the real "you" will always beat your "wannabe".
Because you can't adjust your core values to fit to others.
Because you are a person, not a product.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απάντησαν